Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke www.sonsat.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu Vašich objednávok a služieb a ktoré nám poskytujete vedome:

  • meno
  • priezvisko
  • e-mailová adresa
  • názov spoločnosti

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

  • IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s aktuálne platným a účinným znením všeobecne záväzných právnych predpisov v čase spracovania a uchovávania osobných údajov, a to najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

4. Súbory Cookie

Pre potreby prispôsobenia obsahu našej webovej stránky Vašim preferenciám používame súbory Cookie. Cookie sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá naša webová stránka do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookie, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookie vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookie, môže byť funkčnosť webovej stránky obmedzená.

Viac o zásadách používania súborov Cookie a o Cookie, ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke nájdete na tomto odkaze.

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde našej webovej stránky a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

6. Právo na prístup k údajom

Používateľ webovej stránky www.sonsat.sk má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

7. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

8. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

9. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

10. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

11. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

13. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

14. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ webovej stránky www.sonsat.sk je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

15. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

v Bratislave, 28. mája 2022