Priemyselná akustika

Protihluková kapotáž

V súčasnej dobe je hluk v pracovnom prostredí veľmi exponovanou témou. S pomocou našich skúsenosti a znalosti z oboru akustiky vám pomôžeme dosiahnuť splnenie hygienických noriem expozície hluku pre vašich pracovníkov.

Ukážky odhlučnených strojov

Naša ponuka

 • Posúdime reálne možnosti odhlučnenia vo vašej prevádzke a skonfrontujeme s legislatívnymi požiadavkami.
 • Ponúkame konzultácie a poradenstvo ohľadom expozície hlukom vašich pracovníkov a ich zaradenia do kategórie rizika.
 • Pomôžeme vám nájsť reálne možné a najúčinejšie riešenia a možnosti zníženia hluku.
 • Vypracovávame hlukové mapy v priestoroch prevádzky.
 • Návrhy protihlukových opatrení s reálnou predikciou útlmu hluku.
 • Meriame hluk v pracovnom prostredí:
  • Protokolárne, akreditované merania expozícií hlukom.
  • Technické merania hluku.
 • Vykonávame samotnú realizáciu protihlukových opatrení na kľúč.
 • Riešime opatrenia proti šíreniu hluku do okolia mimo prevádzky.

Praktický postup riešenia znižovania hluku v priemysle

 1. Na obhliadke býva dohodnutý požadovaný rozsah odhlučňovacích opatrení. Obhliadka býva spravidla spojená s orientačnými meraniami hluku na mieste. Pri zložitejších prevádzkach býva vstupné technické meranie hluku prevedené po objednaní akustickej štúdie.
 2. Na základe zistení a dohodnutého rozsahu bude stanovená cenová ponuka za akustický inžiniering. Podkladom pre inžiniering sú technické merania, časové snímky pracovníkov, layout priestoru a rozloženia strojov s rozmermi.
 3. Podľa layoutu je následne zhotovený akustický SW simulačný model priestoru, ktorý poslúži na výpočty a simulovanie protihlukových opatrení.
 4. Pri výpočtoch sa simulujú rôzne varianty protihlukových opatrení a zisťuje sa najvýhodnejší pomer cena/výkon. Na základe toho budú navrhnuté požadované protihlukové opatrenia. Súčasťou návrhu je najvhodnejšie materiálové zloženie tlmiacich prvkov.
 5. Návrh je validovaný akustikom, čo zaručuje garanciu dosiahnutia požadovaných parametrov, za podmienky dodržania technologických postupov, spôsobu montáže a použitých materiálov.
 6. Spolu s návrhom vám bude predložená cenová ponuka na realizáciu.

Hluková mapa výrobnej haly - ilustračný príklad

5 dôvodov prečo ísť touto cestou.

 1. Z praxe jasne vyplýva, že cesta akustického inžinieringu je výrazne lacnejšia ako odhadové experimenty s odhlučnením typu pokus – omyl.
 2. Reálne a výpočtom podložené výsledky vieme garantovať.
 3. Pred realizáciou bude všetko navrhnuté a validované, vyrobené na mieru. To znamená, že výpadok výroby pri realizácii protihlukových opatrení sa takto minimalizuje.
 4. Návrhy a simulácie sa dejú v softwérovom modeli a nie reálne. To znamená, že všetky požiadavky prevádzky (pozície krytov, požiadavky na otvory, prestupy a pod…), je možné operatívne zadávať do modelu, prepočítať účinnosť a pomerne rýchlo, operatívne s minimálnymi nákladmi (strojový čas a čas akustika) sú jasné predikcie výsledkov.
 5. Zhotovený hlukový model je možné využívať aj po realizácii protihlukových opatrení pri akejkoľvek zmene usporiadania, situovania strojov, alebo pri dopĺňaní výrobnej technológie. A takto predikovať zmeny hlukových pomerov v hale a teoreticky predpovedať zmeny kategorizácií rizík pracovníkov expozíciou hlukom.