Kvalita vstupných dát

Meriame a analyzujeme čo najpresnejšie

Akustické merania ponúkame buď ako osobitú skupinu služieb, alebo ako súčasť návrhov pri riešení akustiky. Výsledky meraní považujeme väčšinou za nevyhnutnosť a sú výborným nástrojom k objektívnemu hodnoteniu situácie pred i po realizácii.

Čo meriame?

  1. Parametre priestorovej akustiky. Meriame posluchové miestnosti, skúšobne, nahrávacie štúdia, divadlá, kultúrne sály, zasadačky apod. Skrátka všetky priestory kde je z nejakého dôvodu kladený dôkaz na kvalitný zvuk.
  2. Nepriezvučnosť stavebných konštrukcií. Takého merania sú potrebné pre posúdenie odhlučnenia. Napríklad ak hluk preniká z jedného bytu do druhého.
  3. V priemysle meriame hluk na pracovisku a expozíciu pracovníkov hlukom, pre posúdenie rizika. Pri riešení odhlučnenia strojov vykonávame technické merania, aby sme vedeli správne zhodnotiť a navrhnúť účinné opatrenia.
  4. V životnom prostredí vykonávame merania hluku a posudzujeme, či hluk neprekračuje dovolené limity. Jedná sa väčšinou o obťažujúci hluk vonku, alebo vo vnútri budov.

Čím meriame? Na meranie používame špičkovú techniku. Pre meranie v pracovnom a životnom prostredí používame tzv. určené meradlo, certifikovaný analyzátor zvuku Brüel & Kjaer typ 2250, ktorý je v predpísaných intervaloch kontrolovaný a kalibrovaný v štátnom Technickom skúšobnom ústave. Pre merania priestorovej akustiky používame profesionálny softvér DIRAC od Brüel & Kjaer, profesionálny všesmerový zdroj.

Analýzy a návrhy akustických úprav a protihlukových opatrení spracovávame pomocou špičkových simulačných a predikčných softvérov. Tie slúžia na vytváranie matematických modelov. Napríklad pre návrhy priestorovej akustiky používame matematický, simulačný SW EASE. Je to veľmi silný nástroj pre výpočty používaný na celom svete.

Typy akustických meraní a analýz

Ktoré vám ponúkame

Meranie času dozvuku

Meranie času dozvuku, nazývané aj ako meranie doby dozvuku, patrí medzi základné meranie priestorovej akustiky. Od dĺžky času dozvuku sa odvíjajú mnohé parametre priestorovej akustiky ako sú napr. parametre zrozumiteľnosti STI, C50 a pod.

Merať dobu dozvuku odporúčame všade tam, kde je potrebné zmeniť alebo zlepšiť posluchové podmienky v priestore, napr. v štúdiách, réžiách, spoločenských a kultúrnych sálach, domácich kinách, posluchových miestnostiach, kinách alebo divadlách ako aj v open office, kanceláriách, call centrách a pod.

V oblasti priestorovej akustiky ponúkame podrobné analýzy akustiky priestoru, ako aj návrhy realizácie akustických úprav. Vstupnými parametrami sú pre nás výsledky meraní. Analýza priestorovej akustiky je vykonávaná na SW simulačnom modeli, vďaka ktorému dokážeme simulovať rôzne varianty akustických úprav. Úpravu, ktorá dosiahne najlepší pomer cena/výkon, následne predkladáme ako finálny návrh zákazníkovi.

Odhlučnenie v priemysle

Medzi jednu z našich základných služieb patrí odhlučňovanie prevádzok, väčších aj menších výrobných priestorov a výrobných hál. Pomocou sofistikovaných metód navrhujeme protihlukové opatrenia ako sú napríklad protihlukové kapotáže strojov, zásteny, protihlukové kryty a pod.

Návrhy konkrétnych opatrení vychádzajú z analýz. Pred realizáciou vykonávame vstupné merania a návrhy s predikciou účinnosti. Pri zložitejších a hustejšie strojmi osadených prevádzkach sú pre účely analýzy vytvárané hlukové mapy a to pomocou simulačných programov v softvérovom 3D modeli.

Pri samotnej realizácii protihlukových opatrení pre vás dokážeme niektoré komponenty vyrobiť a dodať na mieru. Po realizácii tiež vykonávame tzv. porealizačné merania.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti

Ruší vás sused? Počujete o čom sa rozprávajú vo vedľajšej miestnosti?

Ponúkame vám meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií ako sú medzibytové priečky, priečky medzi kanceláriami a pod.

Na to, aby sme správne dokázali určiť kade sa dostáva zvuk tam, kde nie je žiaduci, v akej miere a tiež čo je jeho príčinou, je potrebné vykonať merania s následnou analýzou.

Je potrebné podotknúť, že nie vždy býva “vinníkom” iba deliaca priečka. Pri posudzovaní vzduchovej nepriezvučnosti deliacej konštrukcie a následnej realizácii odhlučnenia zásadne vykonávame dve merania. Jedno pred realizáciou protihlukových opatrení a druhé po realizácii tak, aby sa účinnosť realizácie dala objektívne vyhodnotiť.

Iný typ merania alebo analýzy?

“Meranie, dozvuk, akustická štúdia, decibel, akustické simulácie, odhlučnenie,…” Možno máte iba hmlistú predstavu o tom, čo tieto pojmy znamenajú.

Nenúťte sa byť odborníkom na všetko. Nestrácajte sa v odborných termínoch. Riešenia a postupy nechajte na nás. Pri zadávaní požiadavky je pre nás dôležité si iba vzájomne objasniť konkrétny prípad. Stačí ak nám veľmi laicky popíšete subjektívny dojem, vaše vnemové pocity zvuku a my už prídeme na to, čo je potrebné riešiť a ako.

Od poradenstva až po komplexné riešenia spojené s meraniami, výpočtami a simuláciami – ponúkame vám široký rozsah služieb. Tie najoptimálnejšie riešenia v pomere cena/výkon pre vás hľadáme v duchu hesla: “dvakrát meraj, raz rež”. Úpravy zásadne nerealizujeme naslepo, rýchlo, prípadne nákupom rôznych materiálov, ktoré by v konečnom dôsledku nemuseli byť pre daný problém vhodné.

Ako to funguje

Zoznámte sa s tým, ako pracujeme

01

Vstupná konzultácia

Po vzájomnom skontaktovaní sa je ako prvé potrebné definovať, čo sa má riešiť a v akom rozsahu. V tomto štádiu uprednostňujeme telefonickú alebo osobnú komunikáciu pred e-mailovou. Po úvodnom rozhovore vám ponúkneme náš pohľad na vec, s bližším objasnením a navrhneme postup. Často sa môže jednať aj o návrh postupných krokov vedúcich k riešeniu.

02

Obhliadka

Pri riešení akustiky je v drvivej väčšine prípadov potrebná obhliadka na mieste, ktorá môže spočívať napr. v úvodných meraniach, konzultáciách, zaznamenaní východzieho stavu, príp. inej diagnostike. Všetko za účelom bližšieho oboznámenia sa so situáciou. Pred obhliadkou vždy informujeme zákazníka o tom, čo sa bude na obhliadke vykonávať a čo je potrebné zabezpečiť.

03

Meranie

Nie všetky merania, najmä tie komplikovanejšie, sa dajú vykonať už pri obhliadke. Akustické meranie vykonávame aj vtedy, ak sa pri obhliadke ukážu nové okolnosti, ktoré je potrebné analyzovať. Termín merania si s vami dohodneme dopredu tak, aby vyhovoval obom stranám. Tiež od nás dostanete potrebné inštrukcie na zabezpečenie prístupu a podmienok, ako aj informáciu o celkovom čase merania.

 

V prípade zákazky, kde je požiadavka iba na meranie, od nás obdržíte merací protokol. K nameraným výsledkom vám radi poskytneme komentár na konzultačnom stretnutí. Ak sa jedná o meranie, ktoré má slúžiť ako podklad k ďalšej analýze, výsledky vstupných meraní vám poskytneme vo vopred dohodnutej forme.

04

Akustický inžiniering

Podľa druhu vykonávanej služby sú namerané výsledky a podklady ďalej spracovávané. Môže sa jednať o analýzy výpočtami alebo pomocou simulácií. V simulačnom programe je možné namodelovať akékoľvek riešenie. Po spustení výpočtu dokážeme zistiť, či je dané riešenie vhodné alebo potrebuje doplnenia.

Výstupom akustického inžinieringu sú akustické rozvahy alebo štúdie, ktoré poslúžia ako podklady pre konkrétne projekty. Počas vykonávania akustického inžinieringu môže byť zákazník spolutvorca pri hľadaní a výbere vhodných materiálov z hľadiska ceny a dizajnu. V prípade požiadavky ponúkame aj služby architekta, ktorý navrhované riešenie stvárni do podoby vizualizácie.

05

Cenové ponuky

Riešenie akustiky prostredníctvom akustického inžinieringu býva väčšinou náročný proces, pri ktorom nie je možné cenu odhadnúť okamžite. Akustický inžiniering sa od obhliadky až po realizáciu skladá z konkrétnych krokov. Pri vstupnej konzultácii vás oboznámime s približným, avšak zatiaľ nezáväzným postupom. Obhliadky na mieste sú spoplatnené, nakoľko sa jedná o istý čas vykonávania odbornej činnosti.

Po vyhodnotení obhliadky vám predložíme cenovú ponuku na vykonanie meraní a ďalších služieb podľa konkrétneho prípadu. Cenová ponuka na realizáciu vyplynie až z výsledkov akustických výpočtov alebo simulácií, nakoľko tieto simulácie slúžia okrem iného aj na hľadanie optimálneho a najprijateľnejšieho riešenia. Preto vám dokážeme ponuku na realizáciu predložiť až po vykonaní inžinierskych prác.

06

Realizácia na kľúč

V prípade, že je daná problematika realizovateľná našou spoločnosťou, radi vám ponúkneme realizáciu na kľúč. Jej súčasťou sú medzi realizačné merania, dohľad nad prácami a porealizačné meranie s vyhodnotením. V prípade, ak sa rozhodnete pre realizáciu prostredníctvom inej firmy, radi pre vás zabezpečíme poradenstvo, prípadne medzi realizačné alebo realizačné kontrolné merania.

Referencie

Projekty na ktorých sme pracovali

Kontaktujte nás

Máte záujem o meranie doby dozvuku, vzduchovej nepriezvučnosti alebo meranie za účelom odhlučnenia? Neviete si rady, ktorý typ merania je pre vás vhodný? Kontaktujte nás a my vám radi poradíme.