Akustické merania a inžiniering

V oblasti akustiky sa snažíme o poskytovanie čo najširšieho okruhu služieb. Naším produktom sú služby poskytované v oblasti priestorovej, priemyselnej a stavebnej akustiky. Poskytujeme služby v oblasti akustických meraní.

Priestorová akustika

 • Komplexne rieši posluchové podmienky v priestoroch ako sú štúdiá a réžie, spoločenské a kultúrne sály, domáce kiná a posluchové miestnosti, kiná, divadlá a pod…
 • Vykonávame merania z ktorých je možné posúdiť akustickú kvalitu priestoru a vyhodnotiť ju.
 • Na základe meraní navrhujem riešenie pre optimalizáciu akustických parametrov daného priestoru.
 • Návrhy priestorovej akustiky sú vykonávané pomocou simulačných programov v 3D modeli. Z výpočtu sú zrejmý návrh materiálov (absorbéry, difúzory, ladené prvky) a ich rozmiestnenie v priestore.
 • Simulačný program je možné využiť aj pre návrh optimálneho rozloženia s uhlami natočenia, stanovenia výkonov ozvučovacích reproduktorov, pri použití elektroakustickej podpory.
 • Merania priestorovej akustiky sú určené pre.:
  • Štúdiá a réžie
  • Hlásateľne
  • Divadlá
  • Spoločenské a kultúrne sály
  • Skúšobne orchestra
  • Domáce kiná
  • Priestory určené pre audio HiFi posluch
  • Zasadačky a konferenčné priestory
  • Hudobné skúšobne
  • Umelecké školy
  • Sakrálne stavby pre posúdenie riešenia zrozumiteľnosti
  • a ďalších…

Priemyselná akustika a akustika v pracovnom prostredí

Realizujeme akustické štúdie zamerané na zníženie hluku (odhlučnenie) pre:

 • výrobné prevádzky
 • výrobné haly
 • veľkoplošné kancelárie
 • call centrá
 • všade tam kde je potrebné znížiť hluk na pracovisku.

Služby sú určené hlavne pre

 • majiteľov výrobných prevádzok
 • prevádzkovateľov výrobných hál
 • pracovníkov BOZP
 • zamestnávateľov
 • Pracovné zdravotné služby

V rámci priemyselnej akustiky poskytujeme:

 • Merania a hodnotenia hluku na pracoviskách v súlade s platnou legislatívou.
 • Konzultácie. Cieľom konzultácií je hľadanie spôsobu zníženia hlukovej expozície pracovníkov. Konzultácie sú spojené s meraniami a sú určené pre kompetentných, zodpovedných pracovníkov.
 • Technické merania hluku v pracovnom prostredí za účelom návrhu protihlukových opatrení.
 • Návrhy odhlučňovacích opatrení sú spracovávané na základe nameraných výsledkov v 3D akustickom modeli, kde sú simulované hlukové podmienky a virtuálne aplikované protihlukové opatrenia. Simulácia podmienok v 3D modeli nám umožňuje predpovedať účinnosť týchto opatrení a tak dokážeme navrhnúť minimálne potrebné opatrenia s maximálnym účinkom.
 • Hlukové mapy priestorov, ktoré vzniknú simuláciu vieme pre objednávateľa využiť aj v budúcnosti napríklad pri plánovaní osadenia nových strojov. Takto sa dá predikovať vplyv osadenia na zvýšenie hlučnosti prevádzky.
 • Realizáciu nami navrhnutých opatrení zabezpečujeme na kľúč s garantovanými parametrami. Po realizácii vykonávame akustické merania.

Stavebná akustika - merania a inžiniering

 • Zaoberáme sa posudzovaním zvukových izolácií deliacich konštrukcií, ako sú steny a stropy či plášte budov.
 • Vykonávane merania a odborné posúdenia parametrov bytových a medzibytových priečok a iných deliacich konštrukcií. Sú určené pre všetkých tých,  ktorí potrebujú preveriť, či ich steny, alebo stropy majú dostatočné akusticky izolačné vlastnosti.
 • Na základe nameraných výsledkov robíme vyhodnotenia návrhy pre zlepšenie akusticko-izolačných vlastností týchto konštrukcií

Hluk v životnom prostredí

 • Vykonávame technické merania zamerané na identifikáciu zdroja hluku.
 • Vykonávame merania hluku v interiéroch a exteriéroch za účelom hodnotenia hluku v súlade s platnou legislatívou.
 • Merania sú určené pre:
  • pohostinské zariadenia,
  • obchodné priestory,
  • posúdenie hlučnosti rôznych aktivít,
  • posúdenie hluku technologických zariadení,
  • posúdenie hluku z cestnej a železničnej dopravy,
  • posúdenie hluku zo stavebnej činnosti.
  • Meranie akustickou kamerou (v spolupráci s Strojníckou fakultou v Košiciach)
 • Namerané výsledky vieme ďalej spracovať v SW simulačnom programe z ktorého výstupy sú tzv. hlukové mapy k posúdeniu vplyvu hluku na životné prostredie.