Keď zvuk sa stáva hlukom

Aký je rozdiel medzi zvukom a hlukom a ako proti hluku bojovať?

Hluk, obťažujúci zvuk, sa v súčasnej dobe vyskytuje takmer všade a veľmi často. Okrem toho, že je nepríjemný, je aj škodlivý. Dlhodobé pôsobenie hluku negatívne vplýva na zdravie človeka. Okrem hluchoty môže hluk spôsobovať aj iné choroby. Napríklad vyšší krvný tlak, psychické choroby a iné vážne zdravotné ťažkosti. Na maximálnu dovolenú úroveň hluku myslí aj legislatíva. Vo vyhláške 549/2007 Z.z. sú uvedené dovolené maximálne hodnoty hluku v životnom prostredí. Pre hluk na pracoviskách je tu nariadenie Vlády SR č. 115 z r. 2006, ktoré stanovuje maximálny prípustný hluk na jednotlivých pracoviskách. V technických normách sú uvedené hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti ktorú je potrebné dodržať pri výstavbe bytov a pod.

V tejto oblasti ponúkame služby pre občanov i pre prevádzky:

 • Odhlučnenie strojov vo výrobe a
 • meranie hluku v pracovnom prostredí,
 • meranie hluku v životnom prostredí,
 • meranie meranie nepriezvučnosti stavebných konštrukcií t.j. priečok medzi bytmi a pod.,
 • návrhy protihlukových opatrení,
 • poradenstvo.

Typy odhlučnení

Ktoré vám ponúkame

Odhlučnenie priemyselných prevádzok

Pracovníci výrobných a iných priemyselných prevádzok sú častokrát vystavení nadmernému pôsobeniu hluku na pracovisku. Podľa vyhlášky sú pracovníci v hlučných prevádzkach zaradení do tzv. kategórií rizika. Tiež sú stanovené maximálne povolené hladiny hluku pre rôzne kategórie prác podľa ich náročnosti.

Naša spoločnosť hľadá riešenia ako reálne čo najviac znížiť hluk na pracovisku a to napríklad pomocou akustickej kapotáže alebo iných riešení, ktorými sa dá chrániť pracovníkov pred nadmerným hlukom. Ponúkame návrhy opatrení na odhlučnenie strojov s reálnou predikciou útlmu hluku a zhotovenie hlukových máp priestoru prevádzky, ktoré pomáhajú odhaliť slabé miesta a zistiť účinnosť daného opatrenia.

Odhlučnenie bytov

Hlučný sused dokáže život poriadne znepríjemniť. Hoci suseda vymeniť nedokážeme, vieme sa na takúto situáciu pozrieť realisticky a zhodnotiť, čo by sa s tým dalo urobiť.

Či už sa jedná o odhlučnenie steny, stropu alebo podlahy bytu, stavebná konštrukcia by mala spĺňať isté parametre. Meraniami zisťujeme, či priečka, ktorá vás oddeľuje od suseda, spĺňa predpísané zvukovo izolačné vlastnosti. V prípade potreby tiež analyzujeme, či sa k vám hluk od suseda nešíri inými bočnými cestami.

Po vyhodnotení výsledkov meraní navrhneme vhodný spôsob odhlučnenia vášho bytu, izby alebo miestnosti, príp. s vami skonzultujeme, čo by sa dalo urobiť pre zlepšenie v rámci reálneho priblíženia sa k požadovanej hodnote.

Odhlučnenie kancelárií a prevádzkových priestorov

Aj v kancelárskych priestoroch sa objavujú situácie, kedy je potrebné riešiť problémy s hlukom. Napríklad pri prestupe hluku z jednej kancelárie do druhej môže byť vinníkom nedostatočná protihluková izolácia. Aj medzi bežnými pracovnými kanceláriami je požadovaná zvuková izolácia priečok rovnaká ako pri kanceláriách vedúcich pracovníkov, kde prebiehajú dôverné rozhovory.

Osobitným prípadom kancelárskych priestorov sú veľkoplošné kancelárie - tzv. open space alebo open office. Tu je potrebné riešiť, aby pracovníci nerušili iných kolegov a sami neboli rušení. V neposlednom rade sú tu call centrá a rôzne typy prevádzkových priestorov, kde vhodným návrhom akustiky priestoru dokážeme významne zvýšiť štandard pracovného prostredia.

Odhlučnenie osobitných priestorov

Nahrávacie štúdiá, kiná, divadlá, skúšobne, orchestre, školy alebo kultúrne sály je potrebné odhlučniť na minimálnu možnú hladinu hluku. Čo je to tá minimálna hladina hluku? Toto všetko je napísané v normách, podľa ktorých postupujeme.

Ponúkame vám akustické merania a porovnanie nameraných hodnôt s povolenými hodnotami hluku podľa normy. Ak je hladina hluku vyššia ako je predpísané, ponúkame lokalizáciu zdroja, resp. zdrojov hluku a následný návrh reálne možného protihlukového opatrenia s predikciou výsledku.

5 dôvodov:

Prečo ísť touto cestou?
 1. Z praxe jasne vyplýva, že cesta akustického inžinieringu s odborným posúdením je výrazne lacnejšia ako svojpomocné experimentovenie typu pokus – omyl. Zákazník ušetrí drahocenný čas za nákupy a realizácie opatrení, ktoré by nemuseli dosiahnuť požadovaný efekt.
 2. Naše skúsenosti z celého radu realizácií môžu byť pre laikov cennými informáciami. Pred posúdením a návrhom odhlučnenia situáciu posúdime na základe meraní. Pre zložitejšie výpočty používame simulačné akustické modely, kde si danú situáciu virtuálne namodelujeme v počítači a tak overujeme účinnosť navrhovaných opatrení.
 3. Výsledky simulácií v modeli s predikčným výpočtom vieme garantovať.
 4. Naše návrhy sú vo väčšine prípadov takpovediac šité na mieru. Preto pred spustením výroby a realizáciou pri simuláciách validujeme naše konečné návrhy kontrolnými simuláciami a výpočtami.
 5. Zhotovený SW model dokážeme opakovane použiť pri akýchkoľvek zmenách. Napríklad pri zmene dispozície strojov vo výrobnej hale alebo zmene použitých akustických obkladových materiálov v štúdiu.

Postup pri realizácii

Nechajte to na nás

01

Obhliadka

Na obhliadke býva dohodnutý požadovaný rozsah odhlučňovacích opatrení. Obhliadka býva spravidla spojená s orientačnými akustickými meraniami na mieste. Ak sa jedná o väčší počet meraní alebo pri odhlučňovacích opatreniach väčšieho rozsahu, potom vstupné merania dohodneme osobitne na konkrétny termín.

Výstupom z obhliadky býva krátka správa, v ktorej hodnotíme situáciu a návrh ďalšieho postupu. Obhliadky spojené s meraním a hodnotením situácie sú platenou službou.

02

Akustický inžiniering

Na základe zistení z obhliadky a dohodnutého rozsahu požadovaných prác so zákazníkom je druhým krokom k odhlučneniu návrh a predikcia. Pri týchto prácach sa niekedy vykonávajú dodatočné merania a konzultácie.

Pri odhlučnení v priemysle sú pre nás pracovným podkladom aj pôdorysy priestoru s rozložením strojov, časové snímky pracovníkov, merné protokoly od pracovno zdravotnej služby a pod. Pri odhlučnení bytov, kancelárií a pod. sú našimi podkladmi výsledky meraní. Pri výpočtoch sa simulujú rôzne varianty protihlukových opatrení a zisťuje sa najvýhodnejší pomer cena/výkon.

03

Projekt protihlukového opatrenia

Výstupom akustického inžinieringu je návrh protihlukového opatrenia, ktorého súčasťou je najvhodnejšie materiálové zloženie tlmiacich prvkov a odhlučňovacích prvkov. Výstupom tiež môže byť akustická štúdia, ktorá slúži ako podklad pre projektovanie protihlukových opatrení.

Pri jednoduchších realizáciách je na základe výsledkov inžinieringu vypracované odporúčanie pre vykonanie a realizáciu protihlukového opatrenia. Pri zložitejších projektoch je ďalším krokom realizačný návrh, t. j. tvorba výkresovej dokumentácie pre výrobu dielov a celkovej zostavy odhlučňovacieho krytu (kapotáže či zásteny). Realizačné výkresy sú opäť validované akustikom, čo zaručuje garanciu dosiahnutia požadovaných parametrov.

04

Realizácia odhlučnenia na kľúč

V poslednom kroku je realizačný návrh, resp. návrh zostavy protihlukového opatrenia zaslaný zákazníkovi na schválenie a pripomienkovanie. Po jeho schválení je spustená výroba. Vyrobené komponenty sú následne expedované a v dohodnutom termíne zmontované. Po montáži, ak je to požadované, zmeriame tiež po realizačný stav pre porovnanie.

Priestorová vs. stavebná akustika

Riešite problém s prestupom zvuku z jednej miestnosti do druhej?

Ste na správnom mieste. V rámci vedného odboru stavebnej akustiky sa venujeme zníženiu hluku, teda odhlučneniu stien v bytoch, strojov v priemysle, kancelárskych a iných priestorov. Nebojujete s hlukom, ale potrebujete iba tzv. “vylepšiť” akustiku vášho priestoru? Potom je pre vás vhodná služba priestorová akustika.

Referencie

Projekty na ktorých sme pracovali

Kontaktujte nás

Máte záujem o odhlučnenie vášho bytu, prevádzky alebo iného priestoru? Kontaktujte nás a my vám na základe vašich požiadaviek vypracujeme orientačnú cenovú ponuku.